Monday, February 6, 2012

NHỰT TẢO HẠM (PCE - HQ. 10)


Dân chúng Hà Nội và cả nước vinh danh các chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
đã anh dũng hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, một phần lãnh thổ của nước Việt Nam.
Hình chụp năm 2011 trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại Hà Nội.


NHỰT TẢO HẠM (PCE – HQ 10)
Sato.90
Lệnh đi... ở đổi thay vì cớ...
Hên hay xui tại vớ rũi may!
Phải chăng “định mệnh” an bày?
Muôn năm “duyên số” Trời bày, có, không?
Ta phải rút ngay chiều hôm ấy!
Bến Tiên Sa ẩn náo đôi ngày.
Bốn (4) Năm (5) Mười Sáu (16) quần quây,
Vắng bóng Nhựt Tảo ngây ngây bùi ngùi!
Hạm Nhựt Tảo, con tàu “định mệnh”,
Đã hy sinh, thượng lịnh hành tuân!
Đâu là “Định mệnh” “Lịnh trên”?
Thiên thu thương tiếc người đi không về!
Nhựt Tảo hạm, con tàu “dũng sĩ”!
Danh ghi vào lịch sử chiến tranh:
Trong thời Việt Quốc phân tranh,
Có quân Trung Cộng xâm lăng Cộng Hòa! (1)
Hạm Nhựt Tảo: “độc cô dũng sĩ”!
Những phút đầu hứng chịu đạn tên
Hỏa lực bốn hạm tối tân
Nã vào một đích, tan tành điêu linh!
Nhựt Tảo hạm con tàu “dũng sĩ”!
Đã dọc ngang nhị biển, tam châu! (2)
Cờ Hoa, tam sắc từng trương,
Nền vàng sọc đỏ, cuối đời liệt oanh!!!!
NGỤY VĂN THÀ - NHỰT TẢO - HOÀNG SA!

Thiên thu rạng tỏa sử Nam oai hùng!
(1) Nước Việt Nam Cộng Hòa
(2) Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Chây Mỹ, Âu, Á.
Sato.90.
Một cựu Hải Quân Chiến Binh (HHTT)
Cựu sinh Pétrus Ký - Đệ thất C (1954-1955)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home